گیتار زخمی

حرف به حرف

کلمات پشت سر هم می میرند

کمی قبل از سطر آخر

روی  خون آبی کاشی ها منتشر می شوم...

 

نام کوچک مرا به ریشه ی کلمات،

گره ای نابلد بزن.

 

روی ریلهای بخواب رفته ی دفتر

چشم هایم مات مانده،

هجای نام تو شعر است.

بر هجا هجای  زخم من

عقیقی از شعر بیاور.

/ 0 نظر / 2 بازدید